Regulamin korzystania z galerii handlowej Diomi.pl

1. Postanowienia wstępne

 • 1.1. Warunki te (zwane dalej „warunkami prowadzenia działalności”) regulują zgodnie z postanowieniami § 1751 ust. 1 ustawy nr. 89/2012 Coll., Kodeks Cywilny z późniejszymi zmianami (dalej „Kodeks Cywilny”) wzajemne prawa i obowiązki pomiędzy spółką 13 bytes, sro, z siedzibą pod adresem Čatár Nebiljak 499/2, 089 01 Svidník, Numer Identyfikacyjny Spółki: 47 622 717, wpisana do Rejestru Handlowego Sądu Rejonowego w Preszowie, Sekcja: Sro, sygn. 30008/P (zwany dalej „Dostawcą”) oraz podmiotami trzecimi (zwanymi dalej „Użytkownikiem”) wynikających z umów o świadczenie usług (zwanej dalej „Umową o świadczenie usług”) zawieranych za pośrednictwem strony internetowej Dostawcy znajdującej się pod adresem https://www .diomi.pl (zwana dalej „Witryną”).
 • 1.2. Treść warunków użytkowania może być na bieżąco zmieniana lub uzupełniana przez dostawcę. Zmiany wchodzą w życie z chwilą opublikowania ich na stronie internetowej.
 • 1.3. Diomi nie jest sklepem internetowym i nie ponosi odpowiedzialności za rozbieżności w przypadku odmiennej treści w stosunku do danych dostarczonych przez partnerów. Informacje publikowane na stronie mają charakter wyłącznie informacyjny. Przed dokonaniem jakiegokolwiek zakupu zalecamy zapoznanie się z informacjami na stronie sklepu internetowego, w tym z warunkami określonymi przez osoby trzecie, za które Diomi nie ponosi odpowiedzialności.

2. Zawarcie umowy o świadczenie usług

2.1. Warunki korzystania z usługi

 • 2.1.1 Usługa nie musi być świadczona przez Usługodawcę, jeżeli jej świadczenie jest utrudnione przez przeszkody ze strony użytkownika lub ze strony innych osób. Tym samym dostawca nie musi świadczyć usługi, w szczególności w przypadku przerw w dostawie prądu, awarii sieci danych, innych awarii spowodowanych przez osoby trzecie lub działanie siły wyższej.
 • 2.1.2. Świadczenie usługi może zostać przerwane, czasowo ograniczone, przerwane lub obniżonej jakości.

2.2. Korzystanie z usługi

 • 2.2.1. Dostęp do usługi jest tylko dla użytkowników. Użytkownik nie jest uprawniony do zezwalania na korzystanie z usługi osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody dostawcy.
 • 2.2.2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że dostawca nie ponosi zgodnie z postanowieniami § 5 ustawy nr. 480/2004 Coll., O niektórych usługach społeczeństwa informacyjnego oraz o zmianie niektórych ustaw (ustawa o niektórych usługach społeczeństwa informacyjnego), z późniejszymi zmianami, odpowiedzialność za treść informacji przechowywanych przez użytkowników. Użytkownik ponadto przyjmuje do wiadomości, że dostawca nie ponosi odpowiedzialności za nielegalne działania użytkownika.
 • 2.2.3. Użytkownik nie może podejmować żadnych działań mających na celu uniemożliwienie lub ograniczenie działania serwera dostawcy, na którym obsługiwany jest serwis, ani dokonywać innych ataków na ten serwer, ani też nie może pomagać w takich działaniach osobom trzecim. Użytkownik nie może korzystać z konta użytkownika i usługi w sposób, który bezzasadnie ograniczałby innych klientów dostawcy w korzystaniu z usługi lub w inny nieuzasadniony sposób ograniczałby dostawcę. W szczególności użytkownik nie może obciążać serwera dostawcy, na którym działa usługa, automatycznymi żądaniami.
 • 2.2.4. Użytkownik nie może korzystać w ramach usługi z mechanizmów, narzędzi, oprogramowania lub procedur, które mają lub mogą mieć negatywny wpływ na działanie sprzętu dostawcy, bezpieczeństwo sieci Internet lub innych użytkowników sieci Internet.

3. Dodatkowe prawa i obowiązki stron

 • 3.1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że programy komputerowe wchodzące w skład serwisu są chronione prawem autorskim. Użytkownik zobowiązuje się nie wykonywać żadnych działań, które mogłyby pozwolić mu lub osobom trzecim na nieuprawnione ingerowanie w programy komputerowe lub korzystanie z programów komputerowych, których prawa własności lub użytkownicy są dostawcą.
 • 3.2. Usługodawca nie jest związany żadnymi kodeksami postępowania w stosunku do użytkownika zgodnie z postanowieniami § 1826 ust. 1 litera e) Kodeksu Cywilnego.

4. Polityka prywatności

 • 4.1. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest fakt, że przetwarzanie to jest niezbędne do wykonania umowy pomiędzy Tobą a administratorem lub do wykonania przez administratora środków przed zawarciem takiej umowy w rozumieniu art. 6 ust. 1 litera (b) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „Rozporządzenie”).
 • 4.2. Celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest wykonanie umowy między Tobą a administratorem lub podjęcie działań ze strony administratora przed zawarciem takiej umowy.
 • 4.3. Operator nie podejmuje automatycznej indywidualnej decyzji w rozumieniu art. 22 Rozporządzenia.
 • 4.4. Operator będzie przetwarzał Twoje dane osobowe przez czas trwania skutków praw i obowiązków wynikających z odpowiedniej umowy oraz przez czas niezbędny dla celów archiwizacyjnych na podstawie właściwych powszechnie obowiązujących przepisów prawa, nie dłużej jednak niż przez okres określony powszechnie obowiązującymi przepisami prawa
 • 4.5. Użytkownik ma możliwość wyrażenia bezwarunkowej zgody na przesyłanie przez dostawcę informacji i ogłoszeń biznesowych związanych z usługami na adres użytkownika. Jednocześnie ma możliwość cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.
 • 4.6. Innymi odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby tworzące grupę, osoby świadczące na rzecz Operatora usługi marketingowe, osoby udostępniające operatorowi platformy marketingowe oraz osoby świadczące na rzecz Operatora czynności techniczne lub organizacyjne zgodnie z poleceniami Operatora (dostawcy danych osobowych ).
 • 4.7. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego (poza UE) ani do organizacji międzynarodowej,
 • 4.8. Na warunkach określonych w Rozporządzeniu masz prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania lub usunięcia swoich danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych danych oraz prawo do przenoszenia swoich danych osobowych.>
 • 4.9. Jeżeli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych zostało naruszone lub narusza przepisy, masz m.in. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • 4.10. Nie musisz podawać danych osobowych. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem koniecznym do zawarcia i wykonania umowy i bez podania Pani/Pana danych osobowych umowa nie może zostać zawarta lub wykonana przez Operatora.

5. Postanowienia końcowe

 • 5.1. Jeżeli stosunek związany z korzystaniem ze strony internetowej lub stosunek prawny ustanowiony umową o świadczenie usług zawiera element międzynarodowy (zagraniczny), strony uzgodniły, że ich stosunek podlega prawu słowackiemu.
 • 5.2. Dane kontaktowe dostawcy: adres e-mail [email protected]
Ostatnia aktualizacja 29 czerwca 2020 r.
W górę